اگرقند خونتان تحت کنترل باشد،شبها بهترمیخوابید و روزها هم سرحال تر هستید.

فرد وقتی کم میخوابد،احساس خستگی میکند،بیشتر میخورد تا بدینطریق بتواند

انرژی کسب کند و رفع  خستگی نماید و به این ترتیب قند خونش افزایش می یابد.

واکنش بدن نسبت به کم خوابی میتواند مقاومت بدن را نسبت به انسولین افزایش

دهد.در نتیجه سلولها نمیتوانند به طور موثر از قند استفاده نمایند و میزان قند خون

افزایش می یابد.کم خوابی  موجب افزایش وزن  و چاقی میگردد  که عامل  خطر

مهمی برای ابتلا به دیابت است

/ 0 نظر / 28 بازدید