دکستروکاردی قرارگرفتن غیرطبیعی مادرزادی قلب در سینه است که قلب انسان در دوران جنینی بجای اینکه در سمت چپ بدن تشکیل شود،در سمت راست شکل می گیرد.این وضعیت آناتومیک در بررسی سونوگرافیک معمولی جنین بطور مکرر تشخیص داده می شود.چند نوع دکستروکاردی وجود دارد که عبارتند:

1- دکستروکاردی آینه ای شکل:

که یک حالت خیلی نادر است و یک مورد در هر130000 نفر دیده می شود.دراین حالت نه تنها قلب در جای نادرست یعنی سمت راست سینه قرار دارد بلکه همۀ اعضای موجود دردو طرف خط وسط نیم تنه در پوزیشن( حالت ) معکوس قرار دارند. ذاتاً در یک دکستروکاردی آینه ای شکل، یک جابجایی آینه ای شکل از قلب و اعضای طبیعی دیده می شود.خوشبختانه این نوع،شامل ناهنجاریهای ساختمانی قلب و دیگر احشای داخلی نمی شود و فقط در بعضی موارد سیلیا ( ساختمانهای موئی شکل) در بینی و ریه در جهت عکس حرکت می کنند که استعداد سرماخوردگی و بعضی بیماریها را افزایش میدهند.

2- دکستروکاردی با قلب غیرطبیعی:

این حالت، از دکستروکاردی آینه ای شکل شایعتر است که برای اصلاح ناهنجاری ساختمانی موجود، نیاز به جراحی وجود دارد.در بیشتر موارد وضعیت سایراعضایی که در دوطرف خط وسط سینه قرار دارند، بر عکس نیستند اما نواقصی مانند نقص وسیع دیواره بین بطنی((VSD و جابجایی عارضه دار شریانها Levo-transposition دیده میشود.در نقص دیواره بین بطنی معمولاً شکاف بین دو بطن بحدی است که بنظر می رسد یک بطن وجود دارد و بطنها خیلی شبیه هم هستند درصورتیکه در قلب طبیعی اینگونه نیست.

/ 1 نظر / 41 بازدید
مهری

ممنون