# آمبولی_ریه_وجود_لخته_خون_یا_چربی_در_یکی_از_سرخرگ‌ه